Happa-no-Kofu

illustlation by EKKO
Special thanks to Kazue Daikoku Happa-no-Kofu.